[Bảo Trì - Cập Nhật] Mở Giới Hạn Cấp Độ Lên 88 Vào 18h00-13-10-2018

+ Giảm tỉ lệ rớt Tinh Linh Khẩu Lương
+ Túi Hỗ Trợ Tân Thủ Các Phái - gồm set 6x +20 và vũ khí 7x 
+ 15
+ Điều Chỉnh Nhiệm Vụ Cao Cấp 88
+ Giảm Vàng An Lạc Đảo
+ Thay đổi Tăng kinh nghiệm của Sự kiện vấn đáp
+ Mở giới hạn lever lên 88
+ Thay đổi cấp cuối cùng của Online nhận quà : Cấp 85 Tặng 
hộp mở hên xui ra đồ chế vũ khí 9x
+ Tăng yêu cầu tinh thể của chế tạo vũ khí 9x
+ Sửa lại boss bang hội - cấp 88 - Bang hội cấp 10
+ Thay đổi set tím PM : giảm Tu la Ấn : 6x - 10 ; 7x - 20 ; 8x - 
30
+ Tăng tỉ lệ rớt PVP
+ Cập Nhật Emo Chat
+ Có thể vứt bỏ Phù chỉ 6x tím