[Bảo Trì - Cập Nhật] Mở Mật Động Hải Tặc 11h00 ngày 16-11-2018

Máy Chủ Thiên Di sẽ tiến hành bảo trì cập nhật mới vào 
11h00 ngày 15-11-2018 tới 11h05 cùng ngày
Nội Dung Cập Nhật gồm có : 
* Thời gian vận Ấn giảm còn 1p30s
* Cờ của công thành chiến hồi máu cho những người đứng cạnh
* Mở Cấp độ 92
* Mở Hải Tặc
* Sửa Lại Boss Lang Phi tại Hải Tặc cho phù hơp
* Lang Phi + 300 điểm danh vọng cao cấp (Ngoa Áo 8x => 15% và 10% tỉ lệ rớt )
* Cập nhật lại Ngân Anh Tuyệt Kiếm (V1.8)
* Cập nhật lại chọn số với Kim Tinh -> số lượng 20/lần
* Cập nhật chọn số với PVP -> 5k/lần
* Tất cả các Rương Vàng mọi mệnh giá có thể xếp chồng /200
* Giảm tỉ lệ rớt Đại hoành tại quái
* Texture NM Nữ 8x (V1.8)
* Hiện % máu của quái 
* Bang Chủ - Trrưởng Lão - Đường Chủ -> Cần 24 tiếng để thay đổi chức vụ hoặc nhường chức
* Sửa Lại Set Tím 6x 7x 8x (Phật Môn) Côn Tiêu Hao 15 - 20 - 25